Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 37 (Từ 03/05 đến 09/05/22010)

Ngày đăng 04/05/2010 | 12:00 | Lượt xem: 173
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 ...

Lịch công tác tuần 35 (Từ 19/4 đến 25/4/ 2010)

Ngày đăng 19/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 182
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   LỊCH CÔNG...

Lịch công tác tuần 34 (Từ 12/4 đến 18/4/ 2010)

Ngày đăng 12/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 192
     UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch công tác tuần 33 (Từ 5/4 đến 11/4/ 2010)

Ngày đăng 05/04/2010 | 12:00 | Lượt xem: 219
   UBND QUẬN NGÔ QUYỀN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch công tác tuần 32 (Từ 29/03 đến 04/04/2010)

Ngày đăng 29/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 186
   UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch công tác tuần 31 (Từ 22/3 đến 28/3/2010)

Ngày đăng 22/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 125
     UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   ...

Lịch công tác tuần 30 (Từ 15/3 đến 21/3/2010)

Ngày đăng 15/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 138
     UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Lịch công tác tuần 29 (Từ 08/03-14/03/2010))

Ngày đăng 08/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 124
       UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      ...

Lịch công tác tuần 28 (Từ 01/03 đến 06/03/2010)

Ngày đăng 01/03/2010 | 12:00 | Lượt xem: 136
  UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ...

Lịch công tác tuần 27 (Từ 22-2 đến 28-2-2010)

Ngày đăng 22/02/2010 | 12:00 | Lượt xem: 149
   UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Lịch công tác tuần 26 (Từ 08/02 đến 14/02/2010)

Ngày đăng 08/02/2010 | 12:00 | Lượt xem: 123
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc LỊCH CÔNG TÁC...

Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến 25 tháng 10 năm 2009

Ngày đăng 19/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 129
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 Từ 19-10 đến 25-10-2009       I/C«ng t¸c chung:          1/Hiện nay còn một số trường...

Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 năm 2009

Ngày đăng 12/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 142
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 Từ 12-10 đến 18-10-2009     I/C«ng t¸c chung:        1/Các tr ường nhận kết quả thi đua năm học 2008-2009. ...

Lịch công tác tuần từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 2009

Ngày đăng 05/10/2009 | 12:00 | Lượt xem: 131
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 Từ 05-10 đến 11-10-2009     I/Công tác chung:       1/ Các tr ường tổng hợp kết quả tổ chức Tết...

Lich công tác tuần từ ngày 28/9 đến ngày 4/10 năm 2009

Ngày đăng 28/09/2009 | 12:00 | Lượt xem: 128
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7 Từ 28/9 đến 04/10/2009     I/C«ng t¸c chung:    1/ S¸ng ngµy 30-9: C¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o Thµnh phè vµ QuËn...

Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 9 năm 2009

Ngày đăng 14/09/2009 | 12:00 | Lượt xem: 145
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Từ 14/9 đến 19/9/2009 I/Công tác chung:        1/Các đơn vị chưa nộp kinh phí và sách,vở ủng hộ Hà Giang, đề nghị khẩn...

Danh sách đại biểu dự Khai giảng năm học 2009-2010 tại các trường

Ngày đăng 28/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 133
Các trường tải file đính kèm.

Lịch công tác tuần từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 8 năm 2009

Ngày đăng 17/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 127
LỊCH CÔNG TAC   TUẦN Từ 17- 8 đến 23-8-2 009.   1-Bồi dưỡng chính trị cho CBQL các trường hè 2009:     * Đợt 1 :   +Đối tượng: Các...

Giấy mời dự Tổng kết năm học 2008-2009 và triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010

Ngày đăng 14/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 126
      UBND QUẬN NGÔ QUYỀN   ...

Lịch công tác tuần từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 8 năm 2009

Ngày đăng 10/08/2009 | 12:00 | Lượt xem: 122
1-Tập huấn cấp uỷ các chi bộ nhà trường:            -Thời gian: Ngày 12+13/ 8/ 2009.     ...